Skip to content

HjemVendingsProgrammerne – Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er HjemVendingsProgrammerne
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyns Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at skabe muligheder for og skaffe resourser til oplæring og økonomisk støtte til immigranter i Danmark, så der bliver skabt en bedre og mere acceptabel mulighed for at vende tilbage til hjemlandet og dermed bidrage til hjemlandets genopbygning.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved betaling af medlemsbidrag på hjemvending.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts-april måned og indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk, og vil blive annonceret på foreningens hjemmeside hjemvending.dk.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen kan ledes af en person fra bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen til en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen på mindst 3 personer, der foruden formanden består af næstformanden, kassereren og eventuelt 2 medlemmer. Formand og næstformand vælges af generalforsamlingen for en 3-årig periode, øvrige medlemmer vælges for en 2-årig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og eventuelt sekretær.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af en eller flere af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 5. Foreningen kan blandt andet have indtægter fra offentlige og private tilskud, medlemskontingenter og overskud ved aktiviteter.
Stk. 6. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering og underskrift
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, og senest ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. marts og 2. april, 2019.

Download vedtægter for Hjemvendingsprogrammerne.